Chula Neuroscience Forum
The Annual Metting of
Neuroscience

Chula Neuroscience Forum
The Annual Metting of
Neuroscience

Chula Clinical Neuroscience
Forum 2024

The 16th
Chula Clinical Neuroscience
Forum
27 – 30

August 2024

สาขาประสาทวิทยา จัดงานประชุมวิชาการ ในรูปแบบ Onsite 
ณ ห้องประชุม 1210 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุม click ลงทะเบียน

Chulaneuroscience
Contest 2019