เจ้าหน้าที่สาขา ประสาทวิทยา

เจ้าหน้าที่สาขา ประสาทวิทยา

ธนสร ดอกไม้เงิน

งานบุคคล /งานการเงิน (การจัดทําการประเมินผล ประจําปีและการจัดทําของบประมาณ ประจําปี) จัดทํารายงานศักยภาพ รับสมัครแพทย์ รับ-ส่ง จัดทําสําเนา ฯลฯ

รัชนก ร่วมสุข

ประสานงานแพทย์มาศึกษาดู งานแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ ประจําบานต่อยอด แพทย์ เพิ่มพูนทักษะฯลฯ และประสาน แบบประเมินแพทย์

ปรัศมา ไตรยปัญจวิทย์

การเรียนการสอนนิสิต เตรียมไฟล์เอกสารการ lecture ,group discussion จัดตารางสอน ,ตารางการ round

กษิดิศ พิณตานนท์

Tele conference / myCourseVille / wfme / งานบริการ แพทย์หลังปริญญา

มณิภา บรรเทา

งานเดินเอกสาร ฯลฯ