คณาจารย์ สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์ สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พิเศษ ดร.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย

หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา

ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

ศ.นพ.ธิระวัตน์ เหมะจุฑา

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

รศ.พิเศษ พญ.อรอุมา ชุติเนตร

รศ. นพ.ณัฐ พสุธารชาติ

ผศ. ดร. นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

ผศ.พิเศษ พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา 
วสันติวงศ์

ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

ผศ.พิเศษ ดร.พญ.อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

ผศ.พิเศษ ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน

ผศ.พิเศษ พญ.อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล

ผศ. ดร. พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา

ผศ. พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว

อ.นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

อ.นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์

อ.นพ.จักรกฤษ อมรวิทย์

อ.นพ.ศิกวัส ธนาวีรัตนากิจ

อ. พญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม

อ.นพ.ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์

อ. นพ.พีรสิทธิ์ ตรีสุทธาชีพ

อ.นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา

อ. นพ.เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย

อ.นพ.ทศพล สุรวัฒนาวงศ์